Guida për Targetimin e Audiencës së duhur në Rrjetet Sociale

Një nga gabimet më të mëdha që bëjnë bizneset e vogla dhe të mesme është që hedhin produktin e tyre në treg pa e ditur se si ai duhet të shkojë tek klientët e tyre. Rrjetet sociale ofrojnë lehtësi në përdorim për këtë arsye përdoruesit e tyre rriten dita ditës duke e bërë edhe më të vështirë kategorizimin e tyre si edhe identifikimin.

Për të filluar një strategji shitjeje, pikë së pari duhet që marketerët profesionist të bëjnë një studim demografik të përdoruesve të mediave sociale. Juliana Weis-Roessler pohon se me një klikim në “Google”, marketerët mund të gjejnë studime të ndryshme mbi demografinë e përdoruesve dhe më të sugjerueshmet prej saj janë studimet e realizuara nga organizatat si ‘PewResearch dhe Bussines Insiders’, por kjo e fundit vlen më shumë për ata që synojnë tregun e huaj. Studimet pasi të jenë hulumtuar duhen integruar në platformat e shitjes duke u shoqëruar me pyetje që ndihmojnë më tej në proçesin e targetimit të audiencës.

Më specifikisht, në hartimin e startegjisë së një biznesi ju duhet të ndiqni këto hapa që çojnë drejt targetimit:

  1. Identifikoni audiencën tuaj ideale

Duhet që t’ja nisni që nga konsumatorët tuaj aktual. Krijoni një profil të tyre duke bërë këto pyetje:

  • Çfarë u pëlqen dhe çfarë nuk u pëlqen atyre?
  • Çfarë platfromash ndjekin më tepër? Cila prej tyre nuk u duket e përshtatshme?
  • Cili është stili i tyre i jetesës?
  • Cilat janë vlerat mbi të cilat ata kanë ngritur jetesën e tyre?
  • Sa i mbështet produkti juaj këto vlera?

Siç thotë menaxherja e insitutit “Search Influence” në ndihmë të bizneseve të vogla/të mesme, Alison Zeringue, aspekti psikodemografik i audiencës tuaj duhet të jetë një cilësi që merret patjetër parasysh për të bërë një targetim të saktë.

  1. Bëni një studim të grupmoshave

Sigurisht përpara se të integrosh një produkt në platformën e duhur, duhet të keni kuptuar se cilën grup moshë ajo targeton dhe cilën prej platformave sociale kjo grup moshtë përdor. Në një artikull të eClincher: Powerful Social Media Management Tool, tregohet një ndarje e përdorimit të platformave sociale sipas grupmoshave ku: ‘Facebook’ renditet si platforma e përdorur nga të gjithë; ‘Twitter’ përdoret nga një audiencë e re në moshë, por e arsimuar; ‘Intagram’ përsëri përdoret nga një audiencë e re në moshë, dhe ‘Linkedin’ gjen përdorim tek të rriturit e arsimuar dhe me punë të mirë. Duke ditur këto të dhëna, ju mund të targetoni audiencën tuaj në platformën e duhur duke përpiluar kështu edhe mesazhin që do i shkojë atyre.

  1. Përpiloni mesazhin e duhur tek audienca e duhur

Pasi të keni gjetur audiencën tuaj dhe platformën nga ku do ti targetoni, bëni hapin e fundit, por jo më pak të rëndësishmin: përpiloni mesazhin. Ky mesazh duhet të ketë përmbajtjen e atillë që të tërheqë vëmëndjen e audiencës dhe njëkohësisht duke fituar edhe besimin e  tyre. Sigurisht, duhet që ju të përdorni fjalë që janë “të kohës” që kanë përdorur edhe kompanitë e tjera rivale.

Marketingu në median sociale kërkon kohë dhe angazhim serioz për të arritur audiencën e duhur, në platformën e  duhur dhe me mesazhin e duhur. Nëse e bëni këtë, atëherë ju do përfundoni duke rritur influencën tuaj si edhe duke tërhequr konsumatorët potencial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *