Outbound Marketing

Outbound marketing është forma tradicionale e marketingut, ku një kompani nis bisedën dhe dërgon mesazhe tek audienca.

Shembuj: Panaire, Reklama në televizion dhe radio, Reklama të Printuara (në gazeta, revista, postera, broshura, katalogje etj.), telefonata të ftohta dhe dërgesa me postë.

Bazuar në wordstream.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *